Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Simon Bak Andersen ApS
Heimdalsvej 1,
8600 Silkeborg
CVR-nr.: 37338532
Telefon: (+45) 26 33 27 13
E-mail: simon@affiliatementor.dk

1. Definitioner

1.1. I nærværende Handelsbetingelser, skal følgende ord og udtryk have følgende betydning, medmindre andet fremgår af konteksten:

1.1.1. ”Kunden” betyder den juridiske person eller enhed, som indgår en aftale om levering af MasterClass-forløb med Affiliatementor.dk.

1.1.2. ”Affiliatementor.dk” betyder Simon Bak Andersen ApS (Herefter Simon Bak Andersen ApS), CVR-nr.: 37338532.

1.1.3. ”Parterne” betyder Simon Bak Andersen ApS og Kunden.

1.1.4. ”MasterClass”, ”MasterClass-forløbet” betyder det forløb om affiliate marketing, som Simon Bak Andersen ApS tilbyder Kunden. Forløbet består af videomateriale, skabeloner og andet herved beslægtet materiale. Facebook-gruppen, som Kunden tilbydes medlemskab af, udbydes garanti- og vederlagsfrit af Simon Bak Andersen ApS og er ikke en del af MasterClass-forløbet.

1.1.5. ”Kursusydelsen” betyder MasterClass-forløbet og det hertil udbudte materiale.

1.1.6. ”Aftalen” betyder den mellem Parterne indgåede aftale om levering af Kursusydelsen.

1.1.7. ”Disse Betingelser”, ”Betingelserne” betyder nærværende Handelsbetingelser.

2. Generelt

2.1. Ved købet af denne MasterClass erklærer Kunden sig enig i indholdet af Betingelserne.

2.2. Adgangen til denne MasterClass er, medmindre andet er aftalt og oplyst i den af Simon Bak Andersen ApS fremsendte leveranceaftale og/eller ordrebekræftelse, alene tildelt den juridiske person eller enhed, der er noteret som aftalepart på leveranceaftalen og/eller ordrebekræftelsen.

2.3. Ved indgåelsen af aftale med Simon Bak Andersen ApS om levering af MasterClass-forløbet, forpligter Kunden sig til ikke at overdrage eller på anden måde videredistribuere indhold, skabeloner og andet hermed beslægtet materiale til andre, der ikke har købt adgang til denne MasterClass, det være sig på internettet eller i anden fysisk eller elektronisk form via enhver nu kendt eller fremtid teknik uden forudgående skriftlig tilladelse fra Simon Bak Andersen ApS.

3. Anvendelse

3.1 Enhver ydelse, der leveres af Simon Bak Andersen ApS sker på grundlag af disse Betingelser, der er bindende for alle leverancer mellem Parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med Betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Kunden, medmindre andet fremgår af den fremsendte leveranceaftale eller ordrebekræftelse.

4. Indgåelse af Aftalen

4.1 Simon Bak Andersen ApS bliver tidligst forpligtet ved de af Simon Bak Andersen ApS afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når Simon Bak Andersen ApS har afsendt sin leveranceaftale eller ordrebekræftelse. Simon Bak Andersen ApS er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Kundens kundskab at tilbagekalde de af Simon Bak Andersen ApS fremsendte erklæringer.

 4.2 Ændringer af eller tilføjelser til disse Betingelser er kun gyldige, hvis de foreligger på skrift og er tiltrådt af begge Parter.

4.3 Såfremt en eller flere bestemmelser i disse Betingelser, leveranceaftalen eller lignende måtte blive fraveget efter forudgående aftale mellem Parterne, kan en sådan fravigelse ikke påberåbes til støtte for at disse Betingelser eller leveranceaftalen i sin helhed er bortfaldet eller fraveget.

5. Levering

5.1 MasterClass-forløbet leveres ved at Kunden gives adgang til onlineplatformen Teachable, hvorfra Kunden kan tilgå MasterClass-forløbet og Kursusydelsen. Ved indgåelse af aftale med Simon Bak Andersen ApS om levering af MasterClass-forløbet, leverer Simon Bak Andersen ApS adgang til onlineplatformen Teachable og Kursusydelsen i 12 kalendermåneder fra udstedelse af leveranceaftalen eller ordrebekræftelse. Såfremt Kunden ønsker at gemme materiale til eventuel senere brug, sker en fortsat anvendelse af materialet under forudsætning af, at bestemmelserne i disse Betingelser fortsat overholdes.

6. Brug af Kursusydelsen

6.1 Kursusydelsen er personlig og det er alene Kunden, som opnår adgang til MasterClass- forløbet og brugsret til Kursusydelsen. Kunden forpligter sig til ikke – under nogen omstændigheder – at videregive materiale eller lignende til personer, der ikke har erhvervet MasterClass-forløbet.

6.2 Kunden forpligter sig til ikke at overdrage Kursusydelsens indhold, herunder skabeloner og dokumenter på nogen måde, via enhver nu kendt eller fremtidig teknik, herunder i ændret, videreudviklet, bearbejdet, omarbejdet eller anden form det være sig digitalt, papir eller andet nu kendt eller fremtidigt format via alle nu kendte eller fremtidige kommunikationsformer, herunder via internettet uden forudgående skriftlig tilladelse fra Simon Bak Andersen ApS.

6.3 Kunden opnår ved indgåelse af Aftalen med Simon Bak Andersen ApS brugsret til (i) elektronisk lagring af det oprindelige indhold af Kursusydelsen til eget brug, (ii) udskrivning af det oprindelige indhold af Kursusydelsen til eget t brug og (iii) anvendelse/ændring af Kursusydelsen til eget brug.

6.4 Enhver overtrædelse af nærværende bestemmelse medfører for Kunden en pligt til at betale en konventionalbod på kr. 5.000,00 til Simon Bak Andersen ApS. Består overtrædelsen i etablering og opretholdelse af en vis tilstand, anses hver påbegyndt kalenderuge, hvori tilstanden opretholdes, som en overtrædelse der medfører at Kunden er forpligtet til at betale en konventionalbod på kr. 5.000,00 til Simon Bak Andersen ApS. Betaling af konventionalbod medfører ikke, at Simon Bak Andersen ApS frasiger sig muligheden for at gøre øvrige almindelige misligholdelses- eller erstatningsbeføjelser gældende mod Kunden.

7. Hemmeligholdelse

7.1 Parterne er enige om, at ethvert materiale udleveret i forbindelse med MasterClass- forløbet er at betragte som fortroligt, med mindre:
• materialet allerede ved Kundens modtagelse var offentligt tilgængeligt,
• materialet under MasterClass-forløbet bliver offentligt tilgængeligt, uden at dette
skyldes en overtrædelse af nogen hemmeligholdelsespligt, eller
• Kunden senest 5 dage efter materialets modtagelse godtgør allerede forinden
modtagelsen at have været i retmæssig besiddelse heraf.

8. Rettigheder

8.1 Kunden erhverver fuld brugsret materialet, herunder videomateriale, dokumenter, opstillinger og lignende udarbejdet af Simon Bak Andersen ApS.

8.2 Ejendomsretten og de immaterielle rettigheder til Kursusydelsen, herunder, men ej begrænset til, varemærker, designs, knowhow og ophavsretlige rettigheder skal ubetinget tilhøre Simon Bak Andersen ApS. Simon Bak Andersen ApS er berettiget til at genbruge udviklet materiale til andre kunder.

9. Reklamation

9.1 Kunden har reklamationsret i henhold til de til enhver tid gældende danske regler herom, herunder Købelovens almindelige bestemmelser om reklamationsret.

10. Priser

10.1 Alle priser er inklusive moms og andre offentlige afgifter. Simon Bak Andersen ApS forbeholder sig retten til med 30 dages varsel at ændre priser, prislister og eventuelt katalogmateriale.

11. Betalingsbetingelser

11.1 Betalingsfrist fremgår af de udstedte fakturaer. Betaling skal ske inden for den fastsatte betalingsfrist, der som udgangspunkt er 7 kalenderdage efter fakturaens udstedelse, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Parterne.

11.2 Ved overskridelse af forfaldsdagen, tillægges kravet rente i henhold til Renteloven med tillæg af Nationalbankens officielle udlånsrente.

11.3 Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. betalingspåmindelse.

11.4 Kunden er ikke berettiget til at foretage tilbagehold af hele eller dele af den aftalte købesum, ligesom Kunden ikke er berettiget til at foretage modregning i købesummen.

11.5 Misligholder Kunden sine betalingsforpligtelser, er Simon Bak Andersen ApS berettiget til at hæve Aftalen. Simon Bak Andersen ApS kan kræve ethvert tab erstattet, herunder også indirekte tab som følge af, at Aftalen hæves grundet Kundens manglende betaling.

12. Force majeure

12.1 Simon Bak Andersen ApS er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af Simon Bak Andersens forpligtelser, såfremt Simon Bak Andersen ApS kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for Simon Bak Andersens kontrol så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, mangel på energi eller lignende.

12.2 I så fald er Simon Bak Andersen ApS berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve Aftalen uden at Parterne er hinanden noget beløb skyldigt. Så snart hindringen er ophørt, er hver af Parterne forpligtet ifølge disse Betingelser, med mindre Simon Bak Andersen ApS forinden har hævet aftalen. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af Parterne til at hæve aftalen.

13. Erstatning og ansvar

13.1 Simon Bak Andersen ApS skal særligt gøre opmærksom på, at effektivitet og fortjeneste ved brug af Kursusydelsen er varierende fra kunde til kunde. Simon Bak Andersen ApS kan ikke garantere, at Kunden opnår Kundens egne mål eller opnår de opstillede omsætnings- og værdiansættelsesmål i MasterClass-forløbets løbetid. Simon Bak Andersen ApS kan derfor ikke gøres ansvarlig for manglende fortjeneste eller tilsvarende med affiliate marketing.

13.2 Viste indtægtseksempler, som eksempelvis fremgår af henholdsvis Simon Bak Andersens hjemmeside, Kursusydelsen eller eventuel annoncering er skal alene anses som værende estimater for, hvad der efter Simon Bak Andersens opfattelse er realistisk at opnå ved at gennemføre MasterClass-forløbet. Dette er dog ingen garanti for den enkelte kunde, og Simon Bak Andersen ApS påtager sig intet ansvar for lav eller manglende omsætning.

13.3 I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, påtager Simon Bak Andersen ApS sig ikke ansvar for Kundens tab, herunder ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab, og i det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler kan Simon Bak Andersen ApS ikke pålægges ansvar i sådanne tilfælde.

13.4 Kunden er ansvarlig for, at Kundens brug af ydelser leveret af Simon Bak Andersen ApS i enhver henseende overholder gældende lovgivning, herunder persondatabeskyttelseslovgivning og markedsføringslovgivning i det land, hvor Kunden benytter materialet.

14. Tilfredshedsgaranti

14.1 Kunden berettiget til at få den erlagte betaling refunderet, såfremt Kunden inden 14 kalenderdage fra modtagelsen af Simon Bak Andersens leveranceaftale eller ordrebekræftelse anmoder herom ved samtidig at oplyse om årsagen til den manglende tilfredshed.

Udnyttelsen af denne tilfredshedsgaranti forudsætter, at Kunden har set mindre end 20% af Kursusydelsens videomateriale opgjort af Teachable i henhold til procentsatsen for videomaterialet i Kursusydelsen.

14.2 Udnytter Kunden ikke sin fortrydelsesret inden for fristen nævnt i punkt 14.1, eller har Kunden set mere end 20% af Kursusydelsens videomateriale, bortfalder tilfredshedsgarantien i sin helhed.

15. Lovvalg

15.1 Eventuelle tvister eller uoverensstemmelser, der måtte opstå mellem Simon Bak Andersen ApS og Kunden, herunder om fortolkning, gyldighed og udførelse skal afgøres efter dansk rets almindelige regler.

15.2 Parterne skal søge at løse uoverensstemmelser om Aftalens opfyldelse, fortolkning eller udfyldning ved gensidig og loyal forhandling i mindelighed.

15.3 Enhver tvist og ethvert krav, der vedrører eller udspringer af disse Betingelser eller Aftalen, skal endeligt og bindende afgøres ved de danske domstole, såfremt uoverensstemmelsen ikke er løst i mindelighed senest 14 kalenderdage efter fremsat begæring om forhandling mellem Parterne.

16. Klagemuligheder

16.1 Såfremt Kunden ønsker at indgive en klage, skal denne indsendes til Simon Bak Andersen ApS på e-mail: simon@affiliatementor.dk. Kan Simon Bak Andersen ApS ikke finde en løsning på klagens problemstilling, kan der sendes en klage til:
Center for Klageløsning Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg
Hvis Kunden er forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan klagen indgives via EU Kommissionens online klageplatform. Platformen findes her: http://ec.europa.eu/odr
Ved indgivelse af en klage anmodes Kunden om at anføre Simon Bak Andersens e-mailadresse som til brug for klagens behandling hos Simon Bak Andersen ApS: simon@affiliatementor.dk

Copyright 2022 Affiliatementor.